Kurzy a přednášky na vysokých školách

www.certum.cz / Kurzy a přednášky na vysokých školách

Od roku 2001 Ing. Josef Vacl, CSc pravidelně přednáší na University of New York v Praze některý z vybraných kurzů, které sám připravil. Od roku 2004 do roku 2007 přednášel základy marketingu v kurzu Marketing a dále problematiku Public Relations pro pokročilé studenty v kurzu Advanced Public Relations.

V posledních letech se Josef Vacl soustřeďuje na výuku základů komunikace a Public Relations v kurzu, který nese název Public Relations Principles. Kurz obsahuje vedle historie vzniku Public Relations vysvětlení základních činností spadajících do PR a šířeji do komunikace interní i externí. Patří sem dále základní nástroje a metody a jejich užití, příprava a zpracování strategického plánu komunikace a PR a taktické postupy při následné realizaci. Dále se student naučí zpracovat PR kampaň pro jednotlivé cílové skupiny a základy firemní i značkové komunikace. Součástí kurzu je i výuka zpracování tiskové zprávy, tiskové konference a obecněji, principy spolupráce s médii. Jak minimalizovat dopady krizových situací pojednává další část kurzu vč. vytipování potencionálně nebezpečných situací a co v takových případech činit. Kurz je doplněn četnými případovými studiemi, které Josef Vacl v posledních letech realizoval pro různé klienty, mezi něž patřily nebo patří ADEX AGRO, Boeing, Český svaz pivovarů a sladoven, GE Capital Bank, LAUFEN, Lexmark, PIRELLI, VISA International, Winterthur penzijní fond a další. UNYP nabídl Josefu Vaclovi, aby opět přednášel kurz Public Relations Principles v jarním semestru 2017.

V letním semestru akademického roku 1017 - 2018 Josef Vacl poprvé přednášel kurz The World of Beer: Economic and Communications Context.

Josef Vacl je od roku 2010 členem státní zkušební komise na UNYP. Vypracovává oponentní posudky na bakalářské práce studentů UNYP.

V roce 2010 obdržel od University of New York in Prague ocenění za vynikající výsledky ve výuce a pedagogický počin v akademickém roce 2009 - 2010.

Od roku 2007 Josef Vacl pravidelně přednášel, vedl a recenzoval bakalářské práce a byl členem státní zkušební komise na Vysoké škole cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství v Praze.

Připravil a vedl kurz Marketingová komunikace pro studenty 2. ročníku VŠCRHL. Studenti se mj. prostřednictvím případových studií obeznamují s principy, metodami a nástroji marketingové komunikace vč. reklamy, Public Relations, přímého prodeje atd.

V akademickém roce 2011/2012 byl opět pozván k přednášení kurzu Marketing služeb pro studenty denního i kombinovaného studia. Cílem předmětu bylo seznámit posluchače s marketingovými nástroji, metodami a postupy v oblasti marketingu služeb. Kurz obsahoval výuku základních přístupů k marketingu, proces tvorby marketingových strategií a systému rozhodování. Dále realizaci SWOT analýzy, analýzu odvětví hotelů a lázeňství, PEST analýzu, analýzu trhu, zákazníka a navazující problematiku segmentace, zacílení na cílové skupiny a positioning. Studenti se seznamovali s rozšířeným marketingovým mixem ve službách v cestovním ruchu, hotelnictví a lázeňství. Součástí kurzu byly i prezentace nových komunikačních nástrojů a studenti byli seznámeni se základy marketingového výzkumu. Studenti následně připravili a přednesli marketingový plán.

Josef Vacl na této vysoké škole působil i jako prorektor pro studijní a vědecké záležitosti.

Byl i po několik let členem Akademické rady VŠCRHL.

V roce 2011 Josef Vacl zahájil spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze. V letním semestru 2012 vedl několik bakalářských prací. V zimním semestru 2012/2013 zahájil přednáškovou činnost pro specializaci výuky průvodců. V současnosti opět vede bakalářské i diplomové práce.

Josef Vacl je členem Akademické rady Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. v Praze.

 

Dolní navigace