Články, statě, blogy a jiné materiály

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství na prahu nového akademického roku

Praha, 9. září 2008 - Vysokoškolských zařízení, která nabízejí možnost studia v cestovním ruchu v České republice každoročně přibývá. Vedle těch, která mají tradici a vybudovaly si dobrou pozici doma a v některých případech i v zahraničí, jsou i ty, které reagují na společenskou poptávku po vysokoškolsky vzdělaných a odborně způsobilých absolventem v tak dynamického odvětví služeb, jakým cestovní ruchu ve světě i u nás je.

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, jejímž zřizovatele je Asociace hotelů a restaurací České republice zahajuje osmý akademický rok. Podíváme-li se na to, co škola nabízí a především, čím se o jiných obdobného zaměření odlišuje, nalezneme několik specifik.

„Naším cílem je malá, flexibilní a především výběrová škola,“ říká doc. Ing. Věra Seifertová, CSc., rektorka školy. „Vizí naší vysoké školy je pokračovat v budování nejkvalitnější školy bakalářského typu pro manažery a podnikatele v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství,“ dodává Věra Seifertová.

Podívejme se však nejdříve na studijní obory, které VŠ CRHL nabízí. Uplatňovaná forma je prezenční a kombinované studium se standardní délkou tři roky.V bakalářském studijním vysokoškolské vzdělání jsou to studijní obory Management cestovního ruchu a Management hotelů, gastronomických zařízení a lázeňství.

První z nich vychovává odborníky vybavené znalostmi vědeckých nástrojů řízení, schopné aplikovat moderní metody a informační technologie při řešení složitých problémů v cestovním ruchu. Těžiště výuky je orientováno na osvojení teoretických znalostí i praktických dovedností managementu domácího i zahraničního cestovního ruchu včetně strategie jeho budoucího rozvoje v mezinárodních souvislostech. Konkrétně to znamená, že se orientují na rozvoj kvality infrastruktury cestovního ruchu, jsou s to zpracovat podle poptávky na trhu nabídku základních a doplňkových služeb a stejně tak rozšiřování nabídky a tvorbu nových regionálních produktů. Obor vychovává odborníky schopné připravovat a vychovávat další spolupracovníky k realizaci potřebných projektů.

Druhý obor připravuje absolventy pro činnosti, vyžadující znalostmi hotelového managementu, marketingu, gastronomie a lázeňství, řízení pracovních týmů. Očekává se, že absolventi VŠ CRHL budou vybaveni takovými ekonomickými znalostmi, které zabezpečí schopnost vést hotel k ziskovosti, zvládnou vedle organizace hotelových služeb i umění jednat se zákazníkem, dodavateli, orgány státní správy, samosprávy a dalšími subjekty. Důležitá je i vysoká úroveň jazykových znalostí, jež umožní komunikaci s cizinci a práce v zahraničí. Získané vzdělání budou využívat i v oblasti marketingu při vytváření základu úspěšného prezentování hotelové organizace na veřejnosti. Velmi důležitá je i schopnost působit v oblasti odborné problematiky vlastního oboru, především zvládnutí provozu hotelu a restaurace i znalosti v oblasti gastronomie. V neposlední řadě se předpokládá i základní orientace v oblasti obchodního a pracovního práva.

„Absolventi naší školy musí být schopni získávat zručné a kvalifikované spolupracovníky, které budou správně motivovat a citlivě řešit jejich požadavky v oblasti platové, osobního volna a sezónního využití,“ uvedla doc. Ing. Věra Seifertová, CSc., rektorka VS CRHL.
„A v rámci běžného řízení provozu cestovní kanceláře nebo hotelového, restauračního, gastronomického a lázeňského zařízení by měli mít vypěstován vztah k firmě, inspirační charakter a manažerský přístup při vedení firmy a organizování pracovního kolektivu,“ dodává Věra Seifertová.

Po ukončení studia jsou absolventi schopni získávat, kriticky hodnotit, zpracovávat, interpretovat a aktivně užívat informace o studovaném oboru. Dále se očekává, že budou schopni nést svůj podíl na zvyšování image firmy, projektovat řídící systémy a získané manažerské schopnosti uplatnit při vedení pracovních kolektivů.

Ačkoliv obory v cestovním ruchu stále hledají odborníky do různých profesí, i zde platí, že míra nasycenosti se postupně zvyšuje. Proto si Vysoká škola cestovního ruch hotelnictví a lázeňství klade ještě jeden významný cíl. Tím je zajistit absolventům vysokou zaměstnanost
a adaptabilitu na tuzemském i zahraničním pracovním trhu. Jedním z klíčových momentů je, aby absolvent školy představoval někoho, kdo nemá encyklopedické znalosti v oborech, ale naopak, je s to akceptovat jeden z klíčových návyků, kterým je potřeba celoživotního vzdělávání a dalšího zvyšování kvalifikace. A tím je např. přechod na magisterské studium nebo se neustálá nutnost vzdělávat se různými, kratšími i doplňkovými formami, jako jsou kurzy, semináře atp.

Další odlišnosti a specifika VŠ CRHL hledejme i v oblastech vlastního vzdělávacího procesu, který škola nabízí. Mimořádná a dominantní péče je věnována výuce cizích jazyků (kromě klasických jazyků je vyučován jazyk čínský a arabský), která je zajištěna rodilými mluvčími, vysoce kvalitními lektory a probíhá v malých skupinkách (2 – 8 studentů). Další silnou stránkou vzdělávání na VŠ CRHL je podle její rektorky i to, že mezi priority patří i úzké propojení výuky s praxí v jednotlivých studijních oborech s ohledem na požadovaný profil absolventa.

K silným stránkám školy patří i to, že využívá výhody, kterou nabízí její zřizovatel s širokou škálou odborníků, Asociace hotelů a restaurací ČR. A dobře se osvědčilo, že škola má fungující Klub absolventů a přátel školy, jehož členy jsou především absolventi školy, kteří již mají zkušenosti z pracovního procesu v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství a mohou v procesu vzděláváni pomoci radou i při výuce.
.
VŠ CRHL však nabízí vedle denního a kombinovaného studia i další možnosti a formy. V akademickém roce 2008/9 bude opět probíhat celoživotní vzdělávání v rozsahu odpovídajícím 2. ročníku kombinovaného studia pro management hotelů řetězce OREA HOTELS. Podobně jako v předchozích letech bude kurz ukončen zkouškami z jednotlivých předmětů. Záměrem programu je rozšířit perspektivu z pohledu managera na řídící činnost a obohatit ji o aspekty, které překračují rámec běžné každodenní řídící práce. Předpokládá se, že vrcholový manažer bude postupně kultivovat svůj styl práce tak, že operativní činnosti deleguje svým spolupracovníkům a sám se bude věnovat především své řídící práci včetně strategie a implementace dalších rozměrů a aspektů. Jeho práce se stane zajímavější, více tvůrčí a ve svém důsledku viditelná a oceňovaná klienty i spolupracovníky. Program byl koncipován na 9 měsíců. Obsahuje celodenní soustředění každý měsíc, celkem 9 dní soustředění věnovaných přednáškám, seminářům, konzultacím.

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství má však i zajímavé plány do budoucna. „Postupně připravujeme magisterské studium, čímž reagujeme na rostoucí poptávku po dalším vzdělávání vysokoškolsky vzdělaných pracovníků o tuto vyšší formu,“ poznamenala doc. Ing. Věra Seifertová, CSc.. „ A doufám, že v nejbližší době otevřeme studium pro zájemce ze zahraničí, prozatím v anglickém jazyce, neboť zaznamenáváme zvýšenou poptávku v této oblasti,“ dodává Věra Seifertová.

Představitelé Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství si uvědomují, že zvyšující konkurence na poli vysokoškolského vzdělání u nás již neznamená nutnost mít kvalitní a erudovaný akademický sbor, perfektní technicko-technologické vybavení učeben, široký okruh spolupracovníků z praxe schopných teoretické základy doplňovat o nejnovější poznatky z praxe, ale stále častěji se jeví jako nutné toto vše doplňovat i o práce na poli teoretickém, zapojovat se do grantových výzkumných úkolů a být schopni nabízet a realizovat i studium zahraničním posluchačům. To vše lze považovat nikoliv za pouhé priority, ale za základ, se kterým VŠ CRHL přichází na trh vzdělávání. A její odborný tým je přesvědčen, že naplnění těchto cílů je jedinou cestou k úspěchu.

 

Dolní navigace