Tiskové informace

Jan Voborský, pivovarský odborník, který se zasloužil o chuť a vůni piva, uveden do Síně slávy českého pivovarství a sladařství

Voborský přebírá ocenění na Svatováclavské slavnosti českého piva 2008Praha září 2008 – Na první pohled to vypadá jednoduše: Pivovar uvaří pivo, pivo s chutí vypijeme a je to. Nebo si dáme další a cítíme se ještě lépe. Někdy se zamyslíme nad tím, čím to je, že nám pivo chutná. Asi to umí, řekneme si. Možná si dokonce vzpomeneme na odborníky, kteří za kvalitou, chutí, vůní a mnoha dalšími vlastnostmi „zlatavého moku“ stojí, kteří se o ně přičiňují. Ale jen zlomek bude těch, kteří si řeknou: A co vědci, výzkumníci a všichni ti, kteří pivo zkoumají v laboratořích a pokusně ověřují řadu postupů, jež jsou posléze ve své většině využívány k tomu, abychom si na pivu opravdu pochutnali? Ještě méně bude těch, kteří si uvědomí, že mnozí z těchto odborníků nemalou měrou přispěli k věhlasu českého piva daleko za hranicemi své rodné země.

Mezi ty, jejichž podpis nikdy na pivní etiketě nenalezneme, ale kteří přesto celý svůj profesní život věnovali zkoumání a vylepšování chuti a vůně piva, patří i Ing. Jan Voborský, dlouholetý pracovník Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s., v Praze. Ale než se stalo, že přednášky i odborné statě muže, jenž je spoluautorem publikací a patentů, zaujaly odbornou veřejnost a nepochybně ovlivnily směřování českého pivovarství, bylo třeba ujít kus cesty. Začněme od začátku.

Jan Voborský se narodil 23. října 1934 v Malšicích u Tábora. Jeho tatínek byl živnostníkem, měl hospodu a byl národní socialista. To se projevilo v době, kdy se Jan chystal na táborské gymnázium, jako nepřekonatelný problém – prostě škraloup v posudku. Nebyl přijat z politických důvodů. Ale štěstí Janovi přálo alespoň v tom, že se mu podařilo nastoupit na školu do Týna nad Vltavou, i když tam bylo nesrovnatelně komplikovanější spojení. Maturitu v roce 1953 složil s vyznamenáním a chtěl pokračovat ve studiu své velké záliby, chemie. V té době, byť s doporučením gymnaziální komise, nebyl k vysokoškolskému studiu přijat. Ale měl znovu štěstí. Rodinný známý, starý sládek, Jana doporučil tehdejšímu řediteli pivovaru Braník Františku Hlaváčkovi a ten jej do pivovaru vzal. Bydlel na šalandě v kamrlíku a během roku dělal „děvečku pro všechno“. Vidroval ve sladovně, pomáhal ve sklepě a na varně a získával postupně nejen vědomosti z pivovarského řemesla, ale i zkušenosti. „Byly to neocenitelné zkušenosti, které jsem v pivovaru jaksi mimoděk získal, ale mnohokrát později jsem si na toto období vzpomněl a v mnohém mně pomohlo ocenit práci jiných,“ říká dnes Jan Voborský. Nakonec byl přijat na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze na potravinářskou fakultu se specializací kvasná chemie a tu studoval v letech 1954–9.

Po promoci se dostal na umístěnku do pivovaru Starobrno. Po dvou měsících práce v laboratoři jej poslali na půl roku do pivovaru Vyškov, odkud narukoval na šest měsíců plnit základní vojenskou službu. Po návratu byl vyslán do pivovaru v Kroměříži, kde v té době přestavovali varnu. Přece jen ho to stále táhlo k vědě, a proto se přihlásil do konkurzu na volné místo ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v Praze. V osobním dopise řediteli uvedl, že má opravdový zájem pracovat ve výzkumu, a ptal se, má-li nějakou šanci být přijat. Šanci dostal, a tak začal od 1. ledna 1961 ve výzkumném ústavu pracovat. A to až do 28. února 1995 – plných 34 let!

Výzkumný ústav se mu stal nejen osudem, ale především velkou školou a prostředím, kde se setkal a měl možnost spolupracovat s řadou vynikajících pivovarských odborníků, kteří ovlivnili jeho další odborný růst. Začal svou činnost u Ing. Františka Šauera, který měl na starosti filtraci. V té době vyvinula Destila Brno první československý naplavovací filtr, který byl instalován v Brně, kde jej spolu s Ing. Šauerem zprovoznili. Tím začala dlouholetá a velmi úspěšná spolupráce s Destilou Brno, kdy byli výzkumníci zváni do pivovarů k uvedení svých filtrů do provozu. Voborský v rámci této spolupráce realizoval svůj návrh na automatizaci dávkování křemeliny, který byl pak uskutečněn v mnoha pivovarech (např. Gambrinus v Plzni).

Kromě toho Ing. Voborský pracoval na výzkumných úkolech v oblasti sladařství. V roce 1964 si tým vedený Ing. F. Šauerem, v němž byli spolu s Voborským i Ing. Tomášem Lejskem a Františkem Janatou, nechal patentovat postup výroby a zařízení na výrobu speciálních sladů ze zeleného sladu.

Koncem 60. let se Ing. Voborský podílel na realizaci projektu Ing. Šolka, který přišel s nápadem kontinuální sladovny, a projekt byl realizován v plzeňském pivovaře. Spolu s Ing. Šauerem zpracovávali propočty, neboť autor projektu byl strojař. Přibližně v té době začíná jeho bohatá publikační a přednášková činnost doma i v zahraničí.

Voborský se nadále věnoval problematice filtrace piva, orientoval se na projekt náhrady zahraniční křemeliny křemelinou domácí provenience, což se nakonec ve spolupráci s Calofrigem Borovany podařilo. Pro tehdejší ekonomiku to znamenalo velký přínos, neboť se tím šetřily potřebné devizové prostředky.

Voborský se postupně stále víc specializoval na výzkumné úkoly v pivovarské oblasti a od roku 1968 začal úzce spolupracovat s Ing. Miroslavem Kahlerem, CSc. Podílel se na zavádění CKT a na vývoji a aplikaci imobilizovaných kvasinek při výrobě piva. Velmi zajímavým výzkumným úkolem bylo např. v letech 1970–74 ověřování schůdnosti projektů kontinuální výroby mladiny v pivovaru v Holešovicích.

Jan Voborský se v rámci výzkumných prací i realizací projektů podílel na dolaďování technologií v pivovarech, které u nás v sedmdesátých i osmdesátých letech vznikaly nebo procházely rekonstrukcí. Připomeňme si nově otevřené pivovary v Nošovicích nebo v Mostě a také slovenské provozy v Topolčanech, Hurbanovu, Rimavské Sobotě, Šariši i jinde.

Poznatky ze společné vědecko-výzkumné činnosti i realizace řady projektů, především při otevírání pivovarů a jejich technologických částí, využil spolu s Ing. M. Kahlerem, CSc., k napsání publikace Filtrace piva, která vyšla v roce 1980 a dočkala se ruské mutace. Za české vydání obdrželi autoři od Českého literárního fondu v roce 1982 tzv. tvůrčí prémii.

Ing. Voborský však spolupracoval také s mnoha vědeckými a výzkumnými kapacitami českého pivovarství té doby. Patřila k nim především prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc., se kterou jako člen týmu vydal několik publikací, např. věhlasnou Pivovarsko-sladařská analytiku. S východoněmeckými kolegy napsal knihu Analytické metody v pivovarském a sladařském průmyslu. Jako člen různých odborných týmů získává v roce 1986 a v roce následujícím autorská osvědčení, další potom v roce 1997.

Třetím okruhem vědeckého bádání Ing. Voborského byla senzorika piva. Zkoumal, opět především s Ing. Kahlerem, vlivy těkavých látek na senzoriku piva. O této i jiných problémech následně publikoval odborné statě v časopisech, zejména v Kvasném průmyslu. Těchto článků bylo na čtyřicet a některé z nich byly přeloženy a vydány v zahraničních časopisech. Byl častým přednášejícím na vědeckých sympoziích a jejich aktivním účastníkem. V této souvislosti nelze opomenout především renomované Pivovarsko-sladařské dny.

Když Jan Voborský odchází v roce 1995 do důchodu, rozhodně nelze říci, že by odešel na zasloužený odpočinek. Pokračuje ve spolupráci s VÚPS, a. s., a intenzivně spolupracuje s německou společností FHM při zavádění křemeliny ve 40 pivovarech u nás. Poradcem zvaným ke konzultacím ohledně řešení problémů zůstává dodnes.

Ing. Voborský pokračoval i v penzi ve studiu. Důkazem jsou diplomy z univerzit třetího věku, které získal na VŠE, Zemědělské univerzitě a na Univerzitě Karlově.

Jan Voborský je ženatý a jeho manželka Ing. Hana Voborská působila jako chemická analytička. Jeden syn je strojním inženýrem, dcera lékařkou a druhý syn je asistentem architekta ve filmových ateliérech. Dohromady je sedminásobným dědečkem.

Nepředstavujme si však Ing. Jana Výborského jako suchého vědátora, který nezná nic jiného než křemelinu, filtraci, senzoriku a kvasinky k tomu. Citujme, co o něm v říjnu 1999 napsal k jeho 65. narozeninám měsíčník Kvasný průmysl: „Pan Ing. Voborský je báječný člověk se smyslem pro humor, klidný a vyrovnaný, který řeší problémy, když přijdou, s klidem a nadhledem. Pro své kolegy měl vždy pochopení, nezištně předával své znalosti a zkušenosti nejen svým spolupracovníkům, ale i všem kolegům z pivovarského oboru, což činí prakticky dodnes.“ Není co dodat. Jen si přát, aby své znalosti i vědomosti mohl Ing. Jan Voborský předávat co nejdéle.

 

Dolní navigace