Možné synergie umělé inteligence a inkluze jako lidské činností v cestovním ruchu

www.certum.cz / .. / Možné synergie umělé inteligence a inkluze jako lidské činností v cestovním ruchu Abstarkt. Mezinárodní konference Uplatňování principů inkluze v cestovním ruchu v zemích V4

 Mezinárodní konference Uplatňování principů inkluze v cestovním ruchu v zemích V4/Application of the principles of inclusion in tourism in V4

Praha, 15.-16. 2. 2024

Možné synergie umělé inteligence a inkluze jako lidské činností v cestovním ruchu

Vacl Josef

Panevropská univerzita, Praha, Česká republika

 Abstrakt

Umělá inteligence i inkluze jsou velmi frekventované pojmy a souhrny činností s různým stupněm podílu lidské činnosti. Jsou chápány dosti často kontroverzně až nepřátelsky nebo s obavami. Umělá inteligence však může v řadě případů pomoci procesu inkluze v cestovním ruchu. Především ve dvou oblastech. Jednou z nich je vyhledávání, opravování a současně i vytváření nových informací o tom, co inkluze znamená a jakým způsobem může pomoci rozvíjet cestovní ruch mj. tím, že do něj zapojí osoby, které mohou řadu činností vykonávat i když mají nějaký tělesný hendikep. Tedy kontrolovat a opravovat existující informace v systému AI týkající se cestovního ruchu. Současně i to, jak jsou některé destinace, historické a přírodní památky a další atraktivity v cestovním ruchu vhodné pro skupiny účastníků v cestovním ruchu.

Současně mohou kontrolovat a zároveň vytvářet systémy informací o tom, jak jsou turistické atraktivity pro osoby se zdravotním postižením připraveny a jsou-li pro ně vhodné. Tato databáze usnadní informovanost všech turistů a může působit i jako propagace pro hedikepované s tím, že překážky jsou k překonání nebo existuje možnost překážky překonat.

Památky UNESCO v České republice, které nejsou v systému AI dostatečně kvalitně popsány a chybí u nich řada důležitých informací, o absenci jazykových mutací nemluvě, mohou nejlépe ukázat, jak jsou komunikovány, jsou-li o nich informace přesné, dostačené a pravdivé. Současně mohou posloužit jako ukázka toho, jak jsou připraveny na plnohodnotné zapojení do cestovního ruchu pro hendikepované turisty, tedy jak respektovují požadavek inkluze.

Umělá inteligence nejen mapuje stávající turistické atraktuivity, ale může vytvářet i nové.  Pro turisty v rámci inkluze i programy v rovině virtuální.  Na základě toho podporovat tvorbu organizačně-technických předpokladů, usnadňujících a podporujících návštěvnost památek UNESCO. Vzniklá synergie AI, inkluze a konkrétních cílů cestovního ruchu v České republice umožní jeho rozvoj do nových oblastí lidské činnosti a existence.

Klíčová slova: Umělá inteligence. Inkluze. Cestovní ruch. Památky UNESCO

Dolní navigace